معرفی منتخبین بیست و چهارمین دوره شوراهای دانش آموزی مدارس سال تحصیلی 1401 - 1400

شوراهای دانش آموزی در واقع تمرینی برای مشارکت اجتماعی است و موجب ارتقاء توانمندی در تصمیم گیری ، اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در دانش آموزان می گردد.

ورود این عزیزان را به انجمن شورای دانش آموزی مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر هشترودی تبریک می گوییم.

گزارش تصویری