منتشر شد : کتاب فقر تفکر فلسفی

توسط انتشارات کویر منتشر شد : فقر تفکر فلسفی 

الزامات تمدن وتوسعه در ایران

چاپ اول دی ماه 1398

نویسنده : دکتر رضا صدوقی

مرکز توزیع : تهران - مرزداران - انتهای سرهنگ اطاعتی جنوبی - مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر هشترودی

تلفن : 88255955