گزارش در ماه نامه فن آوری آموزشی وزارت آموزش و پرورش

گزارش در ماهنامه فناوری آموزشی وزارت آموزش و پرورش از خلاقیت های هنرمندانه دانش آموزان مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر هشترودی منطقه دو