1- بچه بستنی می‌خورد.
yesمادر خلاق
به او دستمال می‌دهد تا دهانش را پاک کند.

noمادر غیرخلاق
دور دهانش را پاک می‌کند

2- بچه نق می‌زند. 
yesمادر خلاق
به کودکش نگاه میکند و از او میخواهد تا علت بدخلقیش را بدون گریه بگوید

noمادر غیر خلاق
دعوایش می‌کند.

پدر به مادر می‌توپد که بچه را دعوا نکن.

بچه لگدی حواله پدر می‌کند. مادر می‌خندد. پدر بچه را دعوا می‌کند. و بعد برای آرام کردنش باز هم به او وعده و رشوه می‌دهند

3- بچه زمین خورده‌است. 
yesمادر خلاق
با لبخند به کودکش نگاه می کند و با زبان بدن به او می فهماند 
طوری نیست بلند شو و ادامه بده
و او با خوشحالی بلند می‌شود و به بازی ادامه می‌دهد.

noمادر غیرخلاق
دو دستی توی سر خودش می‌زند و جیغ میزند و بچه را بلند می‌کند و مثل کیسه سیب‌زمینی می‌تکاند. 
بچه می‌ترسد و جیغ می‌کشد.

بعد مادر بچه را پیش خود می نشاند و به او می گوید از جات تکان نخور وروجک
 مادر آینه در‌می‌آورد تا آرایشش را کنترل کند.
و بچه از فرصت استفاده کرده و با این فکر پیروزمندانه 
که از دست مادر فرار کردم دوباره می رود تا بازی کند

4- در مطب دکتر حوصله بچه سر رفته‌است.
yesمادر خلاق
از کیفش کاغذ و مداد‌رنگی بیرون می‌آورد و بچه مشغول می‌شود.

noمادر غیرخلاق
 مثل گرامافونی که سوزنش گیر کرده‌باشد لاینقطع می‌گوید "
نرو، نکن، نگو، دست نزن، بیا، حرف نزن، آروم باش، بشین، ول کن، به پدرت میگم …". اعصاب همه رو خرد کردی. 
الان آقای دکتر میاد آمپولت میزنه!!!

mail والدین نیازمند به آموزش مبانی و مهارتهای تربیت هستند!