دسته ها :


روش های خلاق تربیت فرزند

روش های خلاق تربیت فرزند

در این مقاله کوتاه نمونه های کاربردی از روش های برخورد خلاق یا غیر خلاق حل مسئله در تربیت کودک را مطالعه خواهید نمود . 


بیشتر...

ما چگونه یاد می گیریم؟

ما چگونه یاد می گیریم؟

یادگیری 4 مرحله دارد. در مرحله اول نمی دانیم که نمی دانیم. حتی لزوم دانستن و این که چرا باید یاد بگیریم را هم نمی دانیم، لذا به دنبال یادگیری نیستیم و شاید اهمیت و ضرورت مهارت.....


بیشتر...


با خشم نوجوانم چگونه برخورد کنم؟

با خشم نوجوانم چگونه برخورد کنم؟

همۀ والدین دوست دارند فرزندانشان شاد باشند. از وقتی فرزندتان نوزاد است تا وقتی بزرگ می شود دوست دارید خوشبخت باشد. بنابراین وقتی جوان تحریک پذیر و بدخلق شده و با کوچکترین انتقادی برافروخته می شود والدین باید چه کار کنند ؟ ادامه این مقاله را از دست ندهید...


بیشتر...


مدرسه خاستگاه پرورش مطالبه گری

مدرسه خاستگاه پرورش مطالبه گری

در برنامة درسي ملي، محيط يادگيري به گسترة ظرفيتهاي نظام هستي معرفي شده است. بديهي است در چنين گستره اي، خانوادة دانش آموزان نقش و اهميت زيادي دارند و ميتوانند در زمينه سازي و شكوفايي شيوه هاي يادگيري دانش آموزان مؤثر باشند. در اين رابطه در برنامة درسي ملي آمده است: »خانواده از محيطهاي مهم و اثربخش تربيت و يادگيري به شمار ميآيد كه در تعامل مستمر و مؤثر با مدرسه ميباشد.« از اين تعريف چنين برمي آيد كه ارتباط و تعامل مدرسه با والدين، كليد اصلي است كه منجر به اثربخشي خانواده بهعنوان محيط تربيت و يادگيري فراگيرندگان ميشود. بر اين اساس، هر اندازه انتظارات و مطالبات والدين از مدرســه افزايش مييابد، به همان اندازه مدرسه خود را در مسير رشد و شكوفايي بيشتري قرار ميدهد. البته شرط الزم براي اثربخشي انتظارات والدين اين است كه آنها از طريق تعامل با مدرســه در جريان اهداف و مقاصد آموزشي و تربيتي قرار داشته باشند.

برای مطالعه این مقاله فایل پیوست را دانلود کنید... 


بیشتر...