مناسبت ها

معرفی کتاب : فقر تفکر فلسفی

توسط انتشارات کویر منتشر شد : فقر تفکر فلسفی و الزامات تمدن وتوسعه در ایران

چاپ اول دی ماه 1398

نویسنده : دکتر رضا صدوقی

مرکز توزیع : تهران - مرزداران - انتهای سرهنگ اطاعتی جنوبی - مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر هشترودی

تلفن : 88255955

ادامه ...
معرفی کتاب : فقر تفکر فلسفی

پیوندها

اخبار

مقالات

1- بچه بستنی می‌خورد. مادر خلاق به او دستمال می‌دهد تا دهانش را پاک کند. مادر غیرخلاق دور دهانش را پاک می‌کند 2- بچه نق می...

بیشتر